Професійна спілка працівників лісового господарства України

Ми в соцмережах:

майдан Незалежності, 2
01001, м.Київ

Титульний лист

І. Загальні положення

1.1. Професійна спілка працівників лісового господарства України (надалі - Профспілка):
1.1.1. Є всеукраїнською добровільною неприбутковою самостійною громадською організацією, внесеною до Реєстру неприбуткових організацій, що об’єднує працівників підприємств, установ і організацій, товариств, незалежно від форм власності і видів господарювання, працівників, студентів і учнів навчальних закладів та осіб, які звільнені з роботи в зв’язку з виходом на пенсію.
1.1.2. Діє відповідно  до Конституції України, Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності",  інших законодавчих актів України та цього Статуту з дотриманням норм і принципів  міжнародного права та профспілкового руху.
1.1.3. Найменування Профспілки:
Повне: українською мовою – Професійна спілка працівників лісового господарства України;
                англійською мовою – The Trade union of forestry  workers of Ukraine;

Скорочене : українською мовою  - Укрпрофліс;
                        англійською мовою    -  Ukrproflis;

Місце знаходження (юридична адреса) Профспілки – 02660 м.Київ, вул. Братиславська, 50.

1.2. Профспілка здійснює діяльність на принципах:
1.2.1 добровільності вступу в профспілку і вільного виходу з неї;
1.2.2 самостійності організацій профспілки у прийнятті рішень, формуванні своєї структури, штатів, фонду заробітної плати;
1.2.3 виборності всіх органів знизу доверху, їх підзвітності своїм профорганізаціям і керівним органам профспілки;
1.2.4 делегування повноважень знизу доверху;
1.2.5 обов'язковості виконання особами, обраними в склад керівних органів своїх повноважень та доручень організацій профспілки;
1.2.6 колегіальності і гласності в роботі виборних органів, уваж¬ного ставлення до думки і позиції меншості, обов'язковості розгляду всіх пропозицій, виконання прийнятих рішень.
1.3. Основною метою діяльності профспілки є  представництво та  захист  трудових,  соціально-економічних  прав та інтересів членів профспілки в органах державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з іншими об’єднаннями громадян.
1.4. Завданнями Профспілки є:
1.4.1 забезпечення  соціально-економічного захисту членів профспілки, здійснення громадського контролю за станом умов охорони праці та навколишнього середовища;
1.4.2 координація дій, зміцнення єдності і солідарності організацій профспілки, а також в цілому профспілкового руху;
1.4.3 підвищення рівня житлово-побутового, культурно-спортивного і медичного обслуговування, оздоровлення членів профспілки та членів їх сімей;
1.4.4 забезпечення правових гарантій діяльності профспілки.
1.5. Профспілка та її організації в особі виборних органів:
1.5.1 представляють і захищають права й інтереси членів профспілки у взаємовідносинах з роботодавцями, органами державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронних та судових органах, громадських організаціях;
1.5.2 від імені працівників ведуть переговори та укладають галузеві угоди і колективні договори з органами державної влади та місцевого самоврядування, роботодавцями та їх об’єднаннями, здійснюють контроль за їх виконанням в порядку встановленому законодавством;
1.5.3 домагаються реалізації права членів профспілки на працю, отримання професії чи перекваліфікації, підвищення життєвого рівня на підставі справедливої оплати праці;
1.5.4 беруть участь у здійсненні заходів, спрямованих на розвиток житлового будівництва, поліпшення використання та забезпечення  збереження житлового фонду, у захисті економічних та соціальних прав громадян, пов’язаних з одержанням, утриманням і збереженням житла;
1.5.5 надають організаціям профспілки методичну, правову і профспілкову допомогу;
1.5.6 здійснюють громадський контроль за дотриманням принципів  соціальної справедливості при наданні пільг та виділенні різно¬го роду дотацій,  розподілі прибутку,  житла, путівок, інших соціальних гарантій;
1.5.7 беруть участь  у  розробці законодавчих і нормативних актів, соціально-економічних програм, спрямованих на реалізацію трудових, економічних і соціальних інтересів членів профспілки;
1.5.8 висувають вимоги про відміну, призупинення дій, внесення змін до прийнятих законодавчих актів і нормативних рішень, які суперечать чинному законодавству, обмежують права і гарантії членів профспілки;
1.5.9 беруть участь у регулюванні соціально-трудових відносин через систему соціального партнерства, розв'язанні колективних трудових спорів /конфліктів/, при необхідності організовують відповідно до законодавства масові акції на захист соціально-економічних  інтересів членів профспілки, трудових колективів /збори, мітинги,  демонстрації, пікетування, як крайню міру - страйк/, беруть участь у Всеукраїнських, галузевих, регіональних, локальних мітингах, демонстраціях, страйках,   інших акціях протесту;
1.5.10 беруть участь в управлінні державним соціальним страхуванням як представники  застрахованих осіб;
1.5.11 сприяють організації  санаторно-курортного лікування і відпочинку працівників та членів їхніх сімей, здійснюють управління власними і підвідомчими лікувально-профілактичними та оздоровчими закладами;
1.5.12 створюють фонди, спрямовані на соціальний захист членів профспілки;
1.5.13 організовують підготовку і перепідготовку профспілкових кадрів і активу, сприяють правовому навчанню членів профспілки.
1.6. Профспілка та всі її організаційні ланки у  своїй діяльності незалежні від  органів  державної влади та  місцевого самоврядування, роботодавців та їх об’єднань, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні. Свої відносини з ними профспілка будує на основі принципів рівноправного партнерства і в інтересах членів профспілки та трудових колективів, а в разі необхідності - конструктивної опозиції, взаємодіє і співпрацює з іншими профспілками, громадськими організаціями і політичними партіями при вирішенні питань, пов'язаних із захистом прав та інтересів своїх членів.   
1.7. Профспілка може брати участь у міжнародному профспілковому русі, на свій вибір вступати у міжнародні профспілкові організації та об’єднання профспілок, зберігаючи при цьому організаційну та фінансову самостійність.
1.8. У виборних органах профспілки та апаратах профспілки не допускається створення і діяльність структур будь-яких політичних партій і рухів. Керівники виборних органів профспілки не можуть бути одночасно членами виборних органів політичних партій і рухів.

2. Члени профспілки, їх права і обов'язки

2.1. Членом профспілки може бути працівник підприємства, установи, організації  будь-яких форм власності і видів господарювання, студент або учень учбових закладів  незалежно від статі, національності, політичних і   релігійних переконань, який визнає Статут, виконує рішення колегіальних профспілкових органів, обов'язки, передбачені колективними договорами   і   угодами,  укладеними між профспілковими органами та роботодавцями, і сплачує членські внески. Всі члени профспілки мають рівні права.
Члени профспілки працівників лісового господарства України не можуть бути одночасно членами іншої профспілки.
2.2. Членство в профспілці є добровільним. Прийом в члени профспілки і вихід з неї здійснюється в індивідуальному порядку за особистою заявою до первинної організації профспілки. Рішення приймається зборами /конференцією/ первинної профспілкової організації або профспілковим комітетом. Заява про прийняття в члени профспілки розглядається протягом місяця з дня її подання. Прийнятому в члени профспілки  видається членський профспілковий квиток єдиного зразка.
2.3. Стаж профспілкового членства обчислюється з дня рішення про вступ до профспілки. В стаж зараховується також членство в інших профспілках. Залежно від профспілкового стажу можуть визначатися розміри тих чи інших пільг, які надаються профспілковою організацією.
2.4. Члени профспілки перебувають на обліку і сплачують членські внески в первинній профспілковій організації за місцем основної роботи або навчання. Персональний облік членів профспілки здійснюється в первинній організації за картками члена профспілки встановленого зразка.
2.5. Члени профспілки, які тимчасово припинили роботу або навчання у зв'язку з доглядом за дитиною, строковою військовою службою, хворобою, догляду за хворими, інвалідами, а також пенсіонери, які за віком або станом здоров'я не працюють, не знімаються з профспілкового  обліку і користуються відповідними правами і пільгами нарівні з іншими членами профспілки.
2.6. Профспілкове членство припиняється у випадках виходу з профспілки за власним бажанням, виключення з профспілки, засудження до позбавлення волі або переходу в іншу профспілку.
2.7. Член профспілки має право:
2.7.1 обирати і бути обраним /делегованим/ до профспілкових органів усіх рівнів, брати участь в обговоренні діяльності профспілки, відкрито висловлювати і відстоювати свою думку. Вимагати в установленому порядку заміни представників своєї організації профспілки у виборних  органах профспілки;
2.7.2 звертатися в профспілкові органи, відповідно до їх компетенції і повноважень, за захистом своїх трудових прав, соціально-економічних інтересів, а також з питаннями, заявами, пропозиціями і вимагати відповідей на них по суті;
2.7.3 брати участь у засіданнях профспілкових органів при розгляді його заяв, пропозицій або питань діяльності чи поведінки;
2.7.4 протягом двох місяців оскаржити рішення профспілкового органу, що зачіпає його інтереси, у органи профспілки вищого рівня, яке розглядається у місячний термін  з дня надходження заяви;
2.7.5 користуватися послугами фізкультурно-спортивних, культурних і інших установ профспілки, пільгами, які  додатково встановлюються в профспілці;
2.7.6 отримувати безкоштовну правову допомогу і консультації з боку профспілкових органів;
2.7.7 отримувати  профспілкову допомогу за рахунок коштів профспілки в межах наявних можливостей;
2.7.8 брати участь у створенні і користуванні касами взаємодопомоги;
2.7.9 брати участь у розробці і прийнятті колективних договорів і угод, користуватися передбаченими в них пільгами.
2.8. Член профспілки зобов'язаний:
2.8.1 виконувати Статут профспілки, рішення профспілкових органів;
2.8.2 брати участь у діяльності організації профспілки;
2.8.3 своєчасно і в повному обсязі сплачувати членські внески;
2.8.4 не допускати дій, які б зашкодили діяльності профспілки;
2.8.5 виконувати зобов'язання, передбачені галузевою угодою та колективним договором;
2.8.6 дотримуватись вимог професійної етики та громадської моралі.

3. Заходи щодо заохочення, громадського впливу та гарантій

3.1. За активну участь в діяльності профспілки, успіхи у праці член профспілки може відзначитися профспілковим органом моральним і матеріальним заохоченням, а також бути представленим до державних нагород і присвоєння почесних звань.
3.2. За невиконання статутних вимог, в тому числі несплату членських внесків протягом трьох місяців підряд, до члена профспілки можуть застосовуватися заходи впливу: попередження, догана, виключення з профспілки, а також позбавлення права користуватися пільгами, які надаються профспілкою.
3.3. Рішення про накладення стягнення на члена профспілки приймається на зборах /конференції/ або засіданні виборного органу первинної профспілкової організації в його присутності, а при неявці без поважних причин - за його відсутності. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини членів профспілки, присутніх на зборах, делегатів конференції чи членів профспілкового органу. В такому ж порядку вирішується питання зняття стягнення з членів профспілки.
3.4. Рішення про накладення стягнення на члена виборного органу або дострокове  його відкликання приймається на засіданні цього органу, а в разі обрання його до цього органу за принципом прямого делегування - за поданням профспілкової організації чи органу, що його обирав.
3.5. Рішення про притягнення до відповідальності, відкликання зі складу профоргану чи виключення з профспілки члена керівного профспілкового органу, прийняте за ініціативою первинної профспілкової організації, де він стоїть на обліку, доводиться до відома цього профоргану. Член профспілкового органу, відкликаний або виключений з членів профспілки, виводиться зі складу даного органу.
3.6. Член профспілки, притягнений до кримінальної  відповідальності, виключається з профспілки після набрання вироком законної сили.
Застосування до членів профспілки покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, не тягне за собою обов’язкового виключення з профспілки. Рішення в такому випадку приймає первинна профспілкова організація.
3.7. Виключений з профспілки може оскаржити це рішення у двомісячний термін у профспілковому органі вищого рівня, який приймає остаточне рішення.
3.8 Вибулий або виключений з профспілки не має права на користування профспілковим майном та профспілковими коштами.
3.9. Виключений з членів профспілки може бути знову прийнятий у члени профспілки на умовах, визначених цим Статутом, але не раніше, ніж через рік.
3.10. За працівниками, обраними до складу виборних органів профспілки, зберігаються встановлені раніше соціальні пільги та заохочення. За рахунок коштів підприємства цим працівникам можуть бути надані додаткові пільги, передбачені колективним договором.

4. Організаційна побудова профспілки і порядок формування керівних виборних органів

Професійна спілка організовується і діє за виробничо-територіальним принципом.
Основою Профспілки є члени профспілки, які добровільно об’єднуються для виконання статутних завдань у своїх інтересах і утворюють організації відповідного статусу згідно з статтею 11 Закону  України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»:
- первинні організації профспілки (первинні профспілкові організації), які діють на підприємствах, в установах, організаціях, товариствах і навчальних закладах;
- обласні, Кримську  республіканську  організації Профспілки, організації яких є в більшості адміністративно-територіальних одиниць однієї області, Автономної Республіки Крим, де розташовані підприємства, установи або організації галузі;
- всеукраїнську Профспілку працівників лісового господарства України, яка  об’єднує організації Профспілки в більшості  адміністративно-територіальних одиниць України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України.
4.2. Керівними органами  профспілки є:
4.2.1 для первинної організації профспілки - збори /конференція/;
4.2.2 для обласних та Кримської республіканської організацій профспілки - конференція;
4.2.3 для Профспілки працівників лісового господарства України - з'їзд.
4.3.Керівними виборними органами профспілки в період між з'їздами, конференціями, зборами є:
4.3.1 Центральний комітет, президія  ЦК профспілки - для профспілки та всіх її організаційних ланок;
4.3.2 обласні (республіканський) комітети, президії обласних (республіканського) комітетів - для обласних (республіканської) та первинних профспілкових організацій на відповідній території;
4.3.3 профспілковий комітет, профспілковий організатор - для первинної профспілкової організації;
4.3.4 в окремих випадках повноваження виборних органів організацій Профспілки можуть здійснюватися через інститут представників профспілки, який утворюється рішенням виборного органу вищої за статусом організації Профспілки;
Представник профспілки здійснює захист прав та інтересів членів профспілки згідно з Положенням, яке затверджується виборним органом вищої за статусом організації Профспілки.
4.3.5 в окремих малочисельних обласних організаціях можуть утворюватися координаційні органи, повноваження та функції яких визначаються первинними профспілковими організаціями.
4.4.Рішення керівних профорганів є обов'язковими для виконання організаціями профспілки.
4.5. Всі організації профспілки в своїй діяльності керуються цим Статутом.
4.6. Організації  профспілки та їх виборні органи зобов'язані:
4.6.1 виконувати рішення керівних органів профспілки, прийнятих у межах їхньої компетенції та Статуту профспілки, не допускати дій, які підривають авторитет профспілки, завдають їй шкоди, заважають у реалізації її функцій;
4.6.2 підтримувати діяльність профспілки, керівних органів в реалізації цього Статуту та визначених завдань;
4.6.3 інформувати у встановленому керівними виборними органами порядку про свою діяльність, організаційні зміни, принципові рішення   і дії;
4.6.4 фінансувати діяльність виборних органів профспілки на умовах, визначених рішеннями цих органів у рамках їх компетенції;
4.6.5 брати участь в акціях та заходах, організованих керівними органами профспілки.
4.7. Формування виборних профспілкових органів здійснюється за принципом прямого делегування за встановленою ними нормою представництва для кожної організації профспілки з наданням їй права до¬строкового відкликання і заміни своїх представників або шляхом висування і обрання членів виборного органу безпосередньо на зборах, конференції, пленумі, з'їзді.
4.8. Рішення про проведення звітно-виборних зборів, конференцій, з'їзду приймаються відповідними керівними профспілковими органами і доводяться до відома організацій профспілки не пізніше як за місяць до їх проведення.
4.9. Норми представництва, порядок виборів делегатів на конференцію, з'їзд, а також обрання за визначеною квотою представників до складу керівного органу визначається цим органом. Остаточне рішення з цього питання приймають відповідно збори, конференція, з'їзд. Делегати обираються на зборах, конференціях.
4.10. На випадок проведення позачергових з'їздів і конференцій повноваження делегатів зберігаються на весь період між з'їздами, конференціями. При визначенні кворуму позачергового з'їзду, конференції вибулі з профспілки делегати не враховуються, якщо відсутні відповідні рішення про їх заміну.
4.11. Керівники профспілки та всіх її організацій /голова та його заступники/, голови ревізійних комісій визначаються делегатами конференції своєї організації профспілки, з'їзду профспілки за посадою.
4.12. Представники делегуються:
4.12.1 до складу ЦК  - виборними органами обласних організацій профспілки відповідно до затвердженої ЦК  норми представництва;
4.12.2 до складу керівних органів обласних, республіканської організацій  профспілки /комітету/ за встановленою ними нормою представництва, первинними профспілковими організаціями на зборах (конференціях)  або  засіданнях їх профспілкових комітетів.
В такому ж порядку здійснюється їх заміна або відкликання. При вибутті членів виборного органу з профспілки або вступі до іншої профспілки, втраті ними зв'язку з профспілковою організацією через зміну місця роботи /проживання/, з інших поважних причин або при невиконанні ними своїх статутних обов'язків, рішення про дострокове їх відкликання і обрання інших членів профспілки до їх складу, розглядається на засіданнях обласних виборних профспілкових органів за поданням первинної профорганізації, а до складу ЦК - виборних органів обласної організації профспілки.
Делеговані представники вважаються членами виборного органу після підтвердження їх повноважень статутною комісією на з'їзді, конференції, а в період між ними – на засіданнях відповідних комітетів.
4.13. Первинні організації профспілки самостійно визначають порядок формування свого виборного органу і порядок заміни /ротації/ його членів.
4.14. Виборні  органи галузевої профспілки самостійно затверджують структуру і склад своїх робочих органів для ведення поточної роботи /президію, постійні і тимчасові комісії, робочі групи і т.п./, їх функції, права і обов'язки, кошторис профспілкового бюджету, структуру і штати апарату, порядок його роботи, відповідні положення.
4.15. Засідання виборних профспілкових органів вважаються правомочними, якщо в них беруть  участь більше половини членів виборного органу, а профспілкові збори - за присутності більше половини членів профспілки.
Конференція та з'їзд правомочні, якщо в них беруть участь не менше двох третин обраних делегатів. У випадку відсутності кворуму через надзвичайні обставини /стихійні лиха тощо/ конференція, з'їзд вважаються правомочними, якщо в них беруть участь не менше половини обраних делегатів.
Рішення зборів, конференцій, з'їзду, виборних органів профспілки вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше поло¬вини присутніх делегатів, членів виборного органу за наявності кворуму, якщо інше не передбачено цим Статутом.
В разі рівності голосів "за" і "проти" приймається те рішення, за яке проголосував головуючий на засіданні виборного органу, зборах, конференції, з'їзді.
Статутна комісія конференції, з'їзду перевіряє подані документи на обраних /делегованих/ членів і інформує про результати та свої висновки учасників конференції, з'їзду. У разі порушення порядку обрання, конференція, з'їзд приймають рішення про невизнання повноважень делегатів.
4.16. Вибори керівників профспілкових органів та їх заступників проводяться безпосередньо на зборах, конференціях, з'їздах закритим /таємним/ чи відкритим голосуванням або на засіданнях цих органів. Порядок виборів, в тому числі і повторних, форма голосування /закрита або відкрита/,  визначаються зборами, конференцією, з'їздом або виборними органами. Рішення про обрання вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів профспілки, присутніх на зборах, делегатів конференції, з'їзду або членів виборного органу.
4.17. Виборні профспілкові органи періодично /але не рідше одного разу на рік/ звітують /інформують/ про свою роботу:
- профспілковий комітет, профорганізатор - на зборах, конференції;
- президія обласного (республіканського) комітету - на пленумі обласного (республіканського) комітету ;
- Президія ЦК профспілки - на пленумі ЦК профспілки.
4.18. В період між черговими з'їздами, конференціями, зборами дострокові вибори членів виборного органу та їх керівників можуть бути проведені:
- Центрального і обласного комітетів  - на вимогу не менше однієї третини членів виборного органу або третини профспілкових організацій;
- комітетів первинних профспілкових організацій - на вимогу не менше однієї третини членів профспілки, які стоять на обліку в даній організації або на вимогу більше половини членів профкому, присутніх на його засіданні.
За ініціативою керівного профспілкового органу вищого рівня може бути порушене питання про дострокове припинення повноважень керівників обласної або первинної  профспілкової  організації  у зв'язку з порушенням ними чинного законодавства, Статуту або несумлінного виконання покладених обов'язків.
4.19. Звільнення з посади голови, заступників голови Профспілки, обласних, республіканської організацій профспілки, які обиралися на з'їзді, конференції до закінчення їх термінів повноважень, здійснюється на засіданні виборних органів відповідного рівня, якщо за це рішення проголосувало не менше двох третин його членів, присутніх на засіданні. Звільнення з посади керівників  первинних організацій - на зборах, якщо рішення прийнято більшістю  членів профспілки, присутніх на зборах або на конференції, якщо за нього проголосувало більшість присутніх делегатів.
4.20. Звільнення керівників виборних профспілкових органів за їх власним бажанням протягом звітного періоду здійснюється згідно з чинним законодавством рішенням цих органів. У цьому випадку вибори нових керівників проводяться на їх засіданнях на термін  до закінчення повноважень виборного органу.
Рішення приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів виборного органу.
4.21. Первинна профспілкова організація може вийти з складу обласної профорганізації або профспілки на вимогу не менше половини її членів. Питання про вихід вирішується на профспілкових зборах або на конференції. Форма і порядок голосування визначається зборами /конференцією/.   Рішення    вважається     прийнятим,    якщо за нього проголосувало не менше двох третин членів профспілки, присутніх на зборах /делегатів конференції/.
У разі бажання окремих членів профспілки щодо збереження існуючої структури та за наявності трьох і більше членів профспілки первинна профспілкова організація зберігається.
Спірні питання, які виникають при цьому, розглядаються  виборним органом вищої за статусом організації Профспілки з прийняттям відповідного рішення.
4.22. Профспілкова організація вважається такою, що вибула після повідомлення про своє рішення керівному профоргану та зняття з реєстраційного обліку в органах виконавчої влади.
4.23. Створення з іншими профспілками всеукраїнських та міжнародних профоб'єднань, асоціацій тощо, входження до складу нині діючих, а також вихід з них є прерогативою з'їзду або  ЦК профспілки. З'їзд або ЦК профспілки обирає делегатів на засідання вищих органів цих об'єднань, а також делегує до їх складу своїх представників.
Рішення про створення аналогічних об'єднань в Автономній Республіці Крим, областях приймається на конференції обласної (республіканської) профорганізації, доводиться до відома ЦК профспілки і не повинно суперечити цьому Статуту.
4.24 Контроль за дотриманням Статуту здійснюють керівні виборні органи профспілки.

5. Первинні профспілкові організації

5.1. Первинна  профспілкова організація створюється на підприємстві, в установі, організації, учбовому закладі за наявності не менше як трьох членів профспілки за місцем роботи чи навчання.
Рішення про створення первинної організації і входження її до профспілки  приймається установчими зборами (конференцією) членів профспілки і доводиться протягом місяця до відповідного виборного  профспілкового органу вищого рівня для розгляду ним питання про взяття організації на профспілкове обслуговування.
Рішення про входження первинної організації до складу галузевої профспілки приймається цим виборним органом, а в разі його відсутності - президією ЦК профспілки протягом місяця з дня надходження відповідних матеріалів.
5.2. Первинна профспілкова організація самостійно приймає рішення про входження в обласну (республіканську) профспілкову організацію чи профспілку і визначає свою структуру.
5.3. В первинній організації за рішенням членів профспілки відповідних підрозділів підприємства можуть створюватися профспілкові організації цехів, виробництв, дільниць, а також профспілкові групи і обиратися їх профспілкові органи терміном на 5 років:
- у профспілковій групі - профспілковий груповий організатор та його заступник,
- у цеховій профорганізації – цеховий комітет,
- у первинній профорганізації, що об’єднує  менше як 15 членів профспілки – профорганізатор та його заступник,
- у первинній профорганізації, що об’єднує понад  15 членів профспілки – профспілковий комітет, ревізійна комісія.
5.4. Первинна профспілкова організація:
5.4.1 на основі даного Статуту визначає напрямки своєї діяльності і шляхи реалізації статутних завдань, затверджує структуру організації, порядок формування і функції своїх виборних органів;
5.4.2 заслуховує звіти профспілкового комітету і ревізійної комісії;
5.4.3 затверджує профспілковий бюджет, кошторис витрат, що залишається в розпорядженні первинної організації після відрахувань коштів на діяльність керівних профорганів;
5.4.4 визначає, залежно від фінансових можливостей, перелік штатних посад  профспілкових працівників, розмір їх заробітної плати, а також доплат незвільненим профспілковим активістам;
5.4.5 забезпечує відрахування внесків на діяльність профспілкових органів вищого рівня  у розмірах та порядку, встановлених  Центральним Комітетом профспілки;
5.4.6 приймає рішення про надання додаткових пільг членам профспілки за рахунок профспілкових коштів;
5.4.7 при формуванні виборних органів профспілки обирає своїх представників у ці органи з правом їх відкликання;
5.4.8 приймає рішення про створення /ліквідацію/ профгруп, цехових профорганізацій відповідно до  структури підприємства, установи, організації, навчального закладу, координує їх діяльність, делегує їм окремі свої повноваження;
5.4.9 розглядає за поданням керівних органів профспілки або за власною ініціативою питання про дострокове припинення повноважень голови первинної профспілкової організації  і приймає відповідне рішення;
5.4.10 вирішує інші питання своєї діяльності відповідно до чинного законодавства і цього Статуту.
5.5. Членство первинної профспілкової організації у профспілці припиняється рішенням  керівного профспілкового органу  у випадках:
5.5.1  невиконання вимог Статуту, рішень профспілкових органів вищого рівня;
5.5.2 несплати протягом трьох місяців без поважних причин встановлених  розмірів  відрахувань  профвнесків.
5.6. Зміна відомчої належності, форм власності і форм господарювання на підприємстві не можуть бути підставою для розпуску профспілкової організації або зміни її належності до іншої профспілки.
5.7. При розпуску первинної профорганізації або у разі зменшення чисельності членів профспілки, необхідної для її діяльності, керівний профспілковий орган приймає рішення про прикріплення на профобслуговування членів профспілки за їх проханням до іншої первинної організації.
5.8. Для інформування членів профспілки про діяльність виборних  органів, внесення пропозицій і зауважень на їх адресу,  а також розгляду поточних питань, в первинних організаціях  проводяться профспілкові збори(конференції) в  міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.
5.9. Профспілковий комітет первинної профспілкової організації, профорганізатор:
5.9.1 організовує роботу в період між профспілковими зборами /конференціями/ по виконанню їх рішень, а також рішень керівних профспілкових органів, інформує про їх виконання;
5.9.2 від імені працівників веде переговори та укладає колективний договір з роботодавцем або уповноваженим ним органом, здійснює контроль за виконанням сторонами зобов'язань в період його дії;
5.9.3 погоджує форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних  і гарантійних виплат;
5.9.4 здійснює громадський контроль за станом умов та охорони праці, дотриманням роботодавцем законодавства про працю,  вимагає усунення виявлених недоліків;
5.9.5 виступає від імені первинної профспілкової організації при взаємовідносинах з іншими профспілковими і громадськими організаціями,  роботодавцями і  органами державної влади та місцевого самоврядування;
5.9.6 представляє і захищає в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, у роботодавця, уповноважених ними органах, в об'єднаннях роботодавців і громадян інтереси членів профспілкової організації з соціально-економічних питань, питань оплати праці, зайнятості, охорони праці і здоров'я, побуту, культури та інших;
5.9.7 бере участь у розгляді інших питань, якщо законодавством чи колдоговором передбачено їх вирішення за участю або за погодженням з профспілковим комітетом;
5.9.8 розглядає заяви і скарги членів профспілки, захищає їх інтереси при розв'язанні колективних чи індивідуальних трудових спорів /конфліктів/;
5.9.9 надає правову допомогу членам профспілки;
5.9.10 організовує проведення демонстрацій, зборів, інших колектив¬них дій від імені працівників;
5.9.11 представляє інтереси застрахованих осіб у комісії із соціального страхування, направляє працівників на умовах, передбачених колективним договором або угодою, до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристичних комплексів, баз та оздоровчих закладів, перевіряє організацію медичного обслуговування працівників та членів їхніх сімей;
5.9.12 дає згоду або відмовляє у дачі згоди на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з працівником  підприємства, установи, організації,  який є членом профспілки у випадках, передбачених законом;
5.9.13 бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань, аварій, роботі комісій з питань охорони праці;
5.9.14 разом з роботодавцем відповідно до колективного договору визначає розмір коштів, що будуть спрямовані на будівництво, реконструкцію, утримання житла, здійснює облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, розподіляє у встановленому законодавством порядку житлову площу в будинках, збудованих за кошти або за участю підприємств, а також ту житлову площу, яка надається у розпорядження в інших будинках;
5.9.15 погоджує з роботодавцем порядок забезпечення працюючих засобами захисту від впливу шкідливих умов праці, домагається його виконання, а в разі необхідності - надання компенсаційних виплат;
5.9.16 заслуховує повідомлення і звіт роботодавця з питань праці і соціального розвитку, виконання колдоговору;
5.9.17 сприяє розвитку самодіяльної художньої і технічної творчості, фізичної культури та спорту, туризму та роботі учнівських шкільних лісництв;
5.9.18 здійснює облік членів профспілки, забезпечує своєчасне і повне відрахування профспілкових внесків;
5.9.19 веде профспілкову документацію і статистичну звітність, форма яких встановлюється керівними органами профспілки;
5.9.20 проводить навчання профспілкових кадрів і активу;
5.9.21 складає кошторис профбюджету і звітує про його виконання, вирішує в період між зборами /конференціями/ фінансові витрати в межах затвердженого кошторису;
5.9.22 проводить роботу по залученню працівників у профспілку;
5.9.23 здійснює контроль за наданням пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію працювали на підприємстві, в установі, організації, права користування на рівні з його працівниками соціальними послугами і пільгами згідно із статутом підприємства, установи, організації та колективним договором;
5.9.24 представляє інтереси працівників підприємства-боржника у ході процедури банкрутства;
5.9.25 засідання профспілкового комітету проводяться не рідше одного разу на місяць.
5.10. Профспілковий комітет, профорганізатор здійснюють свою діяльність відповідно до положень цього Статуту та Закону України «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності”, підзвітний профспілковим зборам /конференції/, вищим керівним органам профспілки, регулярно інформує про свою роботу членів профспілки і керівні органи профспілки.
5.11. Рішення профспілкових зборів /конференції/, профспілкового комітету  є обов'язковим для всіх членів первинної профспілкової організації.
5.12. Голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації /профорганізатор/:
5.12.1 без доручення представляє і захищає інтереси членів профспілки  в роботодавця та їх об’єднаннях, орга¬нах державної влади та місцевого самоврядування, судових органах, громадських організаціях;
5.12.2 обирається на конференції /зборах/ або на засіданні профкому на 5 років;
5.12.3 організовує і несе відповідальність за виконання Статуту, рішень конференції /зборів/, засідань профкому, а також постанов керівних профспілкових органів;
5.12.4 надає практичну допомогу цехкомам, профгрупам в їх діяльності відповідно до Статутних вимог та прийнятих рішень, координує їх роботу; 
5.12.5 скликає засідання профкому, організовує підготовку необхідних для цього документів, готує матеріали для проведення конференцій /зборів/ та проводить їх;
5.12.6 проводить постійні консультації з профспілковим активом, інформує його про прийняті рішення з поточних питань, організовує його навчання;
5.12.7 здійснює контроль за діяльністю профгруп і цехових комітетів, може ставити питання про заміну їх керівників  перед профкомом, зборами цеху, дільниці;
5.12.8 розпоряджається коштами первинної профспілкової організації відповідно до затвердженого кошторису;
5.12.9 здійснює контроль за діяльністю відомчих закладів /клубу, бібліотеки тощо/, подає профкому пропозиції про призначення і звільнення їх працівників;
5.12.10 може виконувати інші повноваження, делеговані йому конференцією /зборами/, профкомом.
5.13. Заступник голови профспілкового комітету первинної профспілкової організації /профорганізатора/:
5.13.1 обирається на засіданні профкому за поданням голови на 5 років;
5.13.2 здійснює при відсутності голови його повноваження та обов'язки.
5.14. Скарбник обирається на засіданні профкому за поданням голови на 5 років.

6. Обласні та Кримська республіканська організаційні ланки профспілки

6.1. Обласні та республіканська організаційні ланки Профспілки створюються в областях і Автономній Республіці Крим з ініціативи первинних організацій, які об'єднують більше половини членів Профспілки відповідної території, для представлення, захисту і реалізації соціально-економічних прав і інтересів членів профспілки у відповідних органах державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаннях роботодавців, громадських організаціях і судових органах.
6.2. Вищим органом обласної, Кримської республіканської організації  Профспілки є конференція, яка скликається виборним органом обласної організації не рідше одного разу на п'ять років. На вимогу більше половини членів виборного органу або первинних організацій, які представляють не менше третини чисельності профспілкової організації, скликається позачергова конференція. Про скликання і порядок денний конференції оголошується не пізніше ніж за місяць до її проведення. Норму представництва визначає виборний орган обласної, республіканської організації профспілки, а порядок виборів делегатів - первинні профспілкові організації.
6.3.  Конференція:
6.3.1 визначає основні завдання і напрямки діяльності обласної (республіканської) профспілкової організації;
6.3.2 обирає членів виборного органу,  ревізійної та статутної  комісій обласної (республіканської) профспілкової організації або затверджує повноваження представників, обраних первинними організаціями до складу цих органів, заслуховує і обговорює звіти про їх роботу;
6.3.3 обирає голову, заступників голови виборного органу обласної (республіканської) організації профспілки, делегатів на міжспілкову конференцію і з'їзд профспілки, утворює необхідні комісії;
6.3.4 обирає своїх представників до складу профспілкового вищого рівня і міжспілкового органів, за необхідності відкликає і за¬міняє їх або встановлює порядок обрання, відкликання і заміни цих представників;
6.3.5 делегує своєму виборному органу окремі повноваження для вирішення питань, що входять до компетенції конференції.
6.4. В обласних (республіканській) організаціях профспілки обираються виборні органи -  республіканський, обласні комітети профспілки. Голова і його заступники  входять до складу цих виборних органів за посадою. Термін повноважень  територіальних органів - 5 років.
6.5. Комітет  обласної, республіканської  організацій профспілки:
6.5.1 самостійно організовує свою роботу відповідно до цілей і завдань, визначених рішеннями конференції, своїми власними рішення¬ми, а також постановами керівних органів профспілки;
6.5.2 організовує і контролює виконання власних рішень, статуту і постанов керівних органів профспілки;
6.5.3 координує діяльність первинних організацій, надає їм консультативну, правову, інформаційну та методичну допомогу і підтримку в реалізації їхніх функцій, прав і обов'язків;
6.5.4 організовує солідарні колективні дії, інші форми впливу на захист прав і інтересів членів профспілки відповідно до  чинного законодавства;
6.5.5 вивчає діяльність профкомів, заслуховує звіти про їх роботу, здійснює добір і навчання профспілкових кадрів і активу;
6.5.6 може укладати угоди з органами державної влади та  місцевого самоврядування на обласному (республіканському) рівні,  роботодавцями та їх об'єднаннями;
6.5.7 надає допомогу профспілковим комітетам при веденні переговорів та укладанні колективних договорів, здійснює контроль за їх виконанням;
6.5.8 заслуховує інформацію роботодавців з питань економічного і соціального розвитку, додержання законодавства про працю та виконання колективних договорів та угод;
6.5.9 представляє і захищає інтереси членів профспілки і працівників у відповідних органах державної влади та  місцевого самоврядування, роботодавців та їх об’єднаннях, громадських організаціях, судових органах, вносить пропозиції та вимоги щодо застосування дії та скасування актів чи рішень, прийнятих з порушенням чинного законодавства, в разі необхідності бере участь у розгляді і вирішенні колективних і індивідуальних трудових спорів /конфліктів/;
6.5.10 бере участь у підготовці та здійсненні контролю за реалізацією угод, соціальних програм, домагається включення до них пільг і гарантій для членів профспілки;
6.5.11 здійснює громадський контроль за дотриманням трудового і житлового законодавства, інших законодавчих і нормативних актів, що стосуються питань охорони праці та здоров'я, оплати праці, зайнятості, зміни форм власності, надання комунальних послуг, від¬повідних пільг і компенсацій тощо;
6.5.12 сприяє виборним органам  профспілки в організації оздоровлення і відпочинку членів профспілки та їхніх сімей, розвитку фізкультури і спорту, туризму, самодіяльної художньої і технічної творчості;
6.5.13 здійснює контроль за раціональним використанням закладів відпочинку і оздоровлення трудящих, інших об'єктів соціального призначення, що знаходяться на балансі профспілки, підприємств і організацій, а також, за згодою первинних організацій, кооперує на ці цілі профспілкові та інші кошти;
6.5.14 формує і затверджує профспілковий бюджет обласної (республіканської)  профспілкової організації ;
6.5.15 забезпечує повне і своєчасне відрахування коштів від суми зібраних профспілкових внесків на діяльність ЦК у розмірах та порядку, встановлених пленумом ЦК профспілки, а також вносить кошти на цільові програми та інші заходи, якщо це передбачено рішеннями ЦК та відповідними договорами, угодами;
6.5.16 координує фінансову діяльність первинних організацій, за їх згодою централізує кошти для створення фондів, спрямованих на соціальний захист членів профспілки;
6.5.17 організовує роботу щодо проведення звітів і виборів в обласній організації профспілки, приймає рішення про взяття на профспілкове обслуговування первинних організацій;
6.5.18 делегує  керівнику обласної організації, президії окремі повноваження для вирішення питань, що входять до компетенції відповідного  комітету.
6.6. Комітет  профспілки в період між конференціями звільняє з посади голову та його заступника з підстав і в порядку, передбачених законодавством і цим Статутом, а також обирає їх на термін до закінчення повноважень виборного органу, розглядає за поданням ЦК або президії ЦК профспілки питання щодо відповідності займаній посаді голови комітету обласної (республіканської) організації профспілки.  Приймає рішення, обов'язкове для розгляду в первинній організації, про дострокове припинення повноважень голови первинної профспілкової організації.
6.7.Комітет республіканської, обласної організації профспілки в своїй діяльності підзвітний конференції, ЦК профспілки, регулярно інформує про свою роботу первинні організації, а також ЦК профспілки з питань і в терміни, встановлені президією ЦК.
6.8. Пленум обласного(республіканського) комітету профспілки проводиться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. 
6.9. Для поточної роботи в період між пленумами, обирається президія, до складу якої за посадою входять голова, заступники голови комітету, а також представники первинних профспілкових організацій, які обираються на конференції чи пленумі. Порядок роботи, повноваження і статус цього органу визначаються комітетом  республіканської, обласної  організації профспілки.
6.10. Президія:
6.10.1 організовує виконання власних рішень, рішень комітетів, конференцій та керівних профспілкових органів;
6.10.2 забезпечує підготовку і проведення пленумів (засідань) профоргану;
6.10.3 заслуховує роботодавців та голів профкомів пер¬винних організацій з питань економічного і соціального розвитку, виконання колдоговорів, здійснює громадський контроль за дотриманням трудового і житлового законодавства, створенням безпечних умов праці, забезпеченням інших соціальних гарантій;
6.10.4 погоджує економічні нормативи, надані роботодавцями та їх об’єднаннями;
6.10.5 захищає права та інтереси членів профспілки в органах державної влади та  місцевого самоврядування;
6.10.6 надає практичну допомогу первинним профспілковим організаціям;
6.10.7 організовує роботу та контроль за виконанням профспілкового бюджету. Затверджує штати та посадові оклади працівників апарату з урахуванням рекомендацій ЦК профспілки, приймає рішення про преміювання, надання профспілкової допомоги;
6.10.8 заслуховує інформацію керівників первинних профспілкових організацій  з питань статутної діяльності, скасовує рішення прийняті всупереч чинному законодавству та Статуту профспілки;
6.10.9 здійснює оперативне керівництво та організацію звітів і виборів профспілкових органів, колдоговірної кампанії;
6.10.10 приймає участь у розв'язанні колективних трудових спорів, інформує про виникнення конфліктів, колективних  трудових спорів керівні профспілкові органи;
6.10.11 засідання президії проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання президії вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь більше половини членів президії. Рішення приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх членів президії;
6.10.12 президія підзвітна  республіканському, обласному комітету  профспілки і конференції;
6.10.13 в окремих випадках, в разі необхідності, приймає рішення методом опитування.
6.11. Голова обласної (республіканської) організації профспілки – голова обласного (республіканського) комітету:
6.11.1 є вищою посадовою особою обласної (республіканської)  організації профспілки, представляє і захищає її інтереси, первинних профспілкових організацій галузі в органах державної  влади та місцевого самоврядування, у роботодавців та їх об’єднаннях, громадських організаціях, судових органах,  профспілкових об'єднаннях та інших;
6.11.2 обирається на 5 років з членів Профспілки за наявності вищої освіти та стажу роботи в виборних органах галузевої профспілки не менше 5 років;
6.11.3 організовує і несе відповідальність за виконання Статуту, рішень конференції у відповідних виборних органах, а також постанов профспілкових органів вищого рівня;
6.11.4 організовує надання практичної допомоги первинним профспілковим організаціям в їхній діяльності відповідно до Статутних вимог та прийнятих рішень;
6.11.5 організовує скликання, підготовку необхідних мате¬ріалів на конференцію,  засідання комітету та його президії;
6.11.6 приймає рішення з питань діяльності республіканської, обласної профорганізації, які не є виключною компетенцією конференції, комітету або президії;
6.11.7 проводить постійні консультації з первинними профспілковими організаціями, інформує їх про прийняті ним рішення з поточних питань;
6.11.8 в разі необхідності інформує комітет і президію про дотримання первинними профспілковими організаціями положень цього Статуту;
6.11.9 має право запиту від первинних профспілкових організацій інформації, необхідної для визначення позицій і прийняття рішень;
6.11.10 самостійно розпоряджається коштами обласної (республіканської) профорганізації відповідно до затвердженого кошторису, здійснює фінансову  діяльність;
6.11.11 формує з числа кваліфікованих спеціалістів, що мають відповідну освіту і професійну підготовку, виконавчий апарат комітету  в межах встановлених кошторисом асигнувань. Визначає посадові обов'язки працівників апарату, умови праці і стимулювання, приймає і звільняє з роботи. Організовує  роботу апарату і несе відповідальність за її ефективність;
6.11.12 в період між конференціями має право вносити  комітету пропозиції щодо обрання, звільнення заступників голови обласного (республіканського) комітету ;
6.11.13 здійснює контроль за діяльністю створених профспілкою в установленому законодавством порядку організацій або підприємств, подає президії комітету  пропозиції про призначення і звільнення їх керівників;
6.11.14 в разі необхідності вносить президії комітету про¬позиції про порушення перед ЦК клопотання про внесення змін і доповнень до цього Статуту;
6.11.15 забезпечує у встановленому законодавством порядку  розгляд листів, заяв і скарг, організовує прийом членів профспілки;
6.11.16 в межах кошторису вносить пропозиції про преміювання профактиву і керівників профорганів, виділення коштів для надання членам профспілки профспілкової допомоги, проведення культурно-масової роботи, придбання путівок на   санаторно-курортне лікування та відпочинок;
6.11.17 може виконувати інші повноваження передані йому комітетом або президією.
6.12. Заступник голови обласного (республіканського) комітету:
6.12.1 є посадовою особою, представляє і захищає інтереси галузевої профспілки, первинних профспілкових організацій в органах влади і управління, об'єднаннях роботодавців та громадян, громадських організаціях;
6.12.2 обирається на конференції або пленумі обласного /республіканського/ комітету за  представленням голови на 5 років з членів галузевої профспілки, за наявності вищої освіти та стажу роботи в виборних органах галузевої профспілки не менше 3 роки;
6.12.3  виконує за відсутності голови його повноваження та обов'язки;
6.12.4 забезпечує підготовку проектів документів, необхідних матеріалів на конференції,  засідання комітету та президії;
6.12.5 координує роботу первинних профспілкових організацій по проведенню колдоговірної кампанії, звітів і виборів, організації навчання профспілкових кадрів і активу;
6.12.6 надає практичну допомогу первинним профспілковим організаціям в їхній діяльності відповідно до Статутних вимог та прийнятих рішень;
6.12.7 виконує інші  функції, делеговані йому комітетом, президією, головою обласного /республіканського/ комітету ;
6.12.8 доводить до відома первинних організацій інформацію про діяльність керівних профорганів, заходи, що ними  вживаються для соціального захисту членів профспілки;
6.12.9 при обранні заступника голови обласної організації профспілки на громадських засадах його посадові обов’язки визначаються виборним органом організації.

7. Вищі органи профспілки

7.1. Вищим органом Профспілки працівників лісового господарства України є з'їзд.
7.2. З'їзд скликається в міру необхідності, але не рідше одного разу на п'ять років.
7.3. Про скликання і порядок денний з'їзду оголошується не пізніше ніж за два місяці. Норма представництва, дата проведення і порядок обрання делегатів на з'їзд встановлюються рішенням ЦК профспілки. Позачерговий з'їзд профспілки скликається на вимогу обласних  профорганізацій, які представляють не менше третини загальної  чисельності профспілки згідно з рішенням їх колегіальних органів або за ініціативою ЦК профспілки.
7.4. З'їзд:
7.4.1 визначає завдання Профспілки і основні напрямки її діяльності:
7.4.2 заслуховує звіти ЦК профспілки і Ревізійної комісії профспілки, повідомлення Статутної комісії;
7.4.3 заслуховує доповіді, повідомлення керівників органів управління лісовим господарством  про стан соціально-економічного розвитку та перспективи галузі;
7.4.4 затверджує Статут профспілки, Положення про ревізійну і статутну комісії, вносить до них зміни і доповнення;
7.4.5 обирає склад  Центрального комітету профспілки, ревізійну і статутну комісії або підтверджує повноваження членів комітету та ревкомісії, якщо вони обрані за принципом прямого делегування. Норму представництва від організацій визначає ЦК профспілки;
7.4.6 обирає голову, заступника (заступників) голови ЦК профспілки;
7.4.7 обирає делегатів на міжгалузеві з'їзди профспілок або підтверджує повноваження делегатів, якщо вони обрані за принципом прямого делегування;
7.4.8 обирає представників галузевої профспілки до складу інших профспілкових органів;
7.4.9 приймає рішення щодо припинення діяльності Профспілки у порядку визначеному цим Статутом;
7.4.10 делегує ЦК профспілки інші повноваження, що відносяться до його компетенції.
7.5. В період між з'їздами керівним органом Профспілки  є Центральний комітет профспілки.
До складу ЦК профспілки входять за посадою голова профспілки та його заступники, голови обласних (республіканської) організацій профспілки.
7.6. Пленум ЦК профспілки скликається в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.
7.7. Центральний комітет профспілки:
7.7.1 визначає позицію профспілки з актуальних питань профспілкового життя, стратегію і тактику дій щодо   захисту прав і інтересів членів профспілки;
7.7.2 здійснює керівництво поточною роботою профспілки між з'їздами, координує діяльність її організацій,  надає їм допомогу і підтримку, організовує і контролює виконання рішень з'їзду та положень Статуту, визначає структуру профспілки;
7.7.3 за дорученням з'їзду вносить окремі зміни до Статуту та інших програмних документів профспілки;
7.7.4 представляє і захищає права та інтереси членів профспілки в органах державної влади та місцевого самоврядування, роботодавців та їх об’єднаннях, громадських організаціях;
7.7.5 вносить на розгляд органів державної влади пропозиції що¬до соціально-економічного розвитку лісового господарства і організації праці, побуту, культури, оздоровлення працівників, домагається їх реалізації;
7.7.6 бере участь у законотворчій і нормотворчій роботі, регулюванні соціально-економічних відносин через систему соціального партнерства;
7.7.7 приймає рішення про проведення колективних дій по захисту соціально-економічних прав і інтересів членів профспілки;
7.7.8 спільно з органами державної влади, роботодавцями та їх об’єднаннями  розробляє і здійснює  шляхом укладання угод і договорів, заходи щодо створення умов для ефективної зайнятості членів профспілки, підвищення їх кваліфікації, професійної підготовки, забезпечення для них соціальних гарантій;
7.7.9 співпрацює і розвиває зв'язки з іншими профспілками України, громадськими об'єднаннями, міжнародним профспілковим рухом, здійснює спільні заходи, обмінюється делегаціями, надає практичну допомогу організаціям профспілки у встановленні і розвитку прямих  зв'язків із міжнародними організаціями;
7.7.10 приймає рішення про входження профспілки до вітчизняних і міжнародних профспілкових об'єднань, а також про вихід з них, визначає порядок обрання делегатів та делегування своїх представників до складу виборних органів цих об’єднань;
7.7.11 приймає рішення про скликання з'їзду, визначає порядок об¬рання та норму представництва делегатів, формування нового складу ЦК профспілки, затверджує регламент своєї роботи;
7.7.12 встановлює розмір та порядок від¬рахування внесків профспілковими організаціями до виборних органів всіх рівнів для забезпечення їх діяльності, які є обов'язковими для виконання організаціями профспілки. Щорічно розглядає і затверджує бюджет ЦК профспілки, заслуховує звіт про його виконання;
7.7.13 за дорученням з'їзду розпоряджається майном і коштами профспілки, здійснює стосовно них дії, які не суперечать законодавству і цьому Статуту;
7.7.14 визначає основні принципи оплати праці штатних працівників профспілки та їх соціального захисту, умов стимулювання профспілкових активістів;
7.7.15 розглядає та приймає рішення про дострокове припинення повноважень членів ЦК за їх заявою або рішенням делегуючої організації;
7.7.16 розглядає на вимогу не менше як однієї третини обласних організацій профспілки чи за пропозицією президії ЦК профспілки питання про дострокове припинення повноважень голови чи заступника голови ЦК та про вибори нових керівників ЦК профспілки.
Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше двох третин присутніх на пленумі членів ЦК;
7.7.17 може вносити пропозиції, які обов'язкові для розгляду відповідним профспілковим органом про дострокове припинення повноважень керівників обласної (республіканської) профспілкової організації, якщо вони допустили порушення законодавства, Статуту або несумлінно виконують свої обов'язки;
7.7.18 скасовує рішення, які прийняті профспілковими структурами всупереч Статуту профспілки та чинному законодавству;
7.7.19 приймає рішення про виключення (вихід) із профспілки обласної, республіканської  або первинної профорганізації;
7.7.20 бере участь в управлінні державним соціальним страхуванням через членство у правлінні Фонду соціального страхування України;
7.7.21 приймає рішення (за необхідності) про постійні та тимчасові комісії, їх повноваження та персональний склад, заслуховує повідомлення статутної комісії щодо повноважень новообраних членів ЦК профспілки, висновки та пропозиції ревізійної комісії профспілки;
7.7.22 приймає рішення про передачу окремих своїх повноважень президії  ЦК профспілки
7.8. ЦК профспілки у своїй діяльності підзвітний з'їзду профспілки, а члени ЦК - Центральному комітету та профоргану, що делегував або обрав їх.
7.9. Для керівництва роботою між з'їздами, пленумами Центрального комітету та для вирішення поточних питань на пленумі обирається  президія ЦК профспілки, до складу якої за посадою входять голова та заступники голови ЦК профспілки.
7.10. Для забезпечення статутної діяльності Центрального комітету та президії ЦК профспілки формується апарат ЦК профспілки.
7.11. Президія ЦК профспілки:
7.11.1 забезпечує виконання рішень з'їзду, Центрального Комітету та власних рішень;
7.11.2 спільно з органами державної влади бере участь у розробці рішень з питань праці, соціально-економічного захисту працівників;
7.11.3 вносить пропозиції і доповнення до проектів законодавчих актів та інших нормативних документів;
7.11.4 формує комісії для ведення переговорів щодо укладання галузевих угод з органами державної влади та об’єднаннями роботодавців, розглядає проекти цих угод, дає згоду та доручення керівникам ЦК про їх підписання, забезпечує організацію контролю за виконанням положень угод;
7.11.5 аналізує соціально-економічні наслідки рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування для працівників лісового господарства, вивчає та узагальнює проблеми трудових колективів підприємств щодо оплати праці, зайнятості, охорони праці, забезпечення інших прав громадян, готує пропозиції, звернення, заяви, які визначають позицію профспілки щодо цих рішень, в разі необхідності, приймає рішення та організовує проведення колективних протестних дій профспілки;
7.11.6 виробляє позицію і тактику спільних дій організацій профспілки на період виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування, підтримує кандидатів у депутати, які стоять на позиціях захисту інтересів членів Профспілки;
7.11.7 надає методичну і практичну допомогу організаціям профспілки з питань профспілкової роботи, організовує і координує навчання профспілкових кадрів і активу;
7.11.8 здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про працю та охорону праці, норм, що регулюють роботу працюючих, бере участь у розробці законодавчих та нормативних актів з питань охорони праці в галузі, керує роботою технічної і правової інспекції праці, довірених лікарів;
7.11.9 заслуховує керівників господарських і профспілкових органів з питань виробничих і трудових стосунків, охорони праці, нормування та оплати праці, житлово-побутового, медичного обслуговування, дотримання трудового законодавства, виконання зобов'язань стосовно колективних договорів і угод з питань оздоровлення та відпочинку членів профспілки та їх сімей;
7.11.10 розглядає спірні питання між організаційними ланками профспілки;
7.11.11 в період між пленумами приймає рішення і рекомендації з питань оплати праці профспілкових кадрів, виключення з Профспілки її організацій,  делегування представників Профспілки до інших громадських організацій. В окремих випадках за дорученням Центрального Комітету розглядає і затверджує бюджет ЦК профспілки і заслуховує звіт про його виконання;
7.11.12 затверджує штатний розклад апарату ЦК профспілки;
7.11.13 приймає рішення про місце і час проведення пленумів ЦК профспілки, його порядок денний;
7.11.14 систематично інформує про свою діяльність обласні і республіканську організації профспілки;
7.11.15 розглядає питання та приймає рішення про відповідність займаній посаді керівників профспілкових органів обласних, республіканської організацій профспілки;
7.11.16 відміняє рішення, які прийняті організаціями профспілки чи їх органами всупереч Статуту профспілки та чинному законодавству;
7.11.17 приймає рішення про звільнення за власним бажанням керівників ЦК профспілки, а в окремих випадках вносить на розгляд ЦК пропозицію про їх переобрання до закінчення строку повно¬важення;
7.11.18  виконує інші функції, делеговані їй Центральним Комітетом;
7.11.19 приймає рішення з питань, що потребують термінового врегулювання, методом опитування.
7.І2. Президія ЦК профспілки підзвітна Центральному комітету. Засідання президії проводиться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. Засідання президії веде голова ЦК профспілки,  за його відсутності - заступник голови ЦК профспілки.
7.13. Голова Профспілки - голова Центрального Комітету профспілки є вищою посадовою особою, представляє і захищає інтереси галузевої профспілки та її організаційних ланок в органах державної влади і  місцевого самоврядування, об'єднаннях роботодавців та громадян, громадських організаціях,  міжнародних профспілкових об'єднаннях:
7.13.1 обирається на 5 років з членів галузевої профспілки за наявності вищої освіти та стажу роботи в виборних органах галузевої профспілки не менше 5 років;
7.13.2 в необхідних випадках робить заяви, надсилає звернення від імені ЦК та президії ЦК профспілки;
7.13.3 підписує угоди з профспілковими об'єднаннями, об'єднаннями роботодавців, органами державної влади і  місцевого самоврядування, міжнародними об'єднаннями після затвердження їх ЦК профспілки  або президією ЦК;
7.13.4 організовує, контролює, несе відповідальність за виконання рішень з'їзду і ЦК профспілки, президії ЦК, дотримання Статуту профспілки;
7.13.5 організовує необхідну практичну допомогу обласним, республіканській, первинним профспілковим організаціям в їх діяльності, розглядає заяви та скарги членів профспілки, за необхідності звертається з запитами, вимогами до органів державної влади та місцевого самоврядування, роботодавців та їх об’єднань щодо захисту  прав і інтересів членів профспілки;
7.13.6 скликає  президію ЦК профспілки, організовує підготовку необхідних матеріалів на з'їзд, пленум ЦК та засідання президії, проводить постійні консультації з  виборними профспілковими органами та інформує їх про прийняття ним рішень з поточних питань;
7.13.7 розпоряджається коштами профспілки в межах асигнувань, передбачених  кошторисом. Здійснює необхідну фінансову  діяльність;
7.13.8 формує апарат ЦК профспілки в межах штатного розпису, затвердженого президією ЦК та визначає посадові обов'язки працівників, затверджує інші документи, що регламентують його роботу. Видає розпорядження з питань прийому, звільнення, умов і оплати праці, стимулювання і дисциплінарного впливу до працівників;
7.13.9 в період між з'їздами має право вносити пропозиції Центральному Комітету про обрання, звільнення заступника голови ЦК, визначає його функції;
7.13.10 має право запиту від організаційних ланок профспілки інформації, необхідної для визначення позиції і прийняття рішень;
7.13.11 виконує інші функції, делеговані йому Центральним Комітетом,  президією ЦК. Голова Профспілки підзвітний з'їзду профспілки та  ЦК профспілки.
7.14. Заступник голови ЦК профспілки:
7.14.1 є посадовою особою, представляє профспілку в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських організаціях, роботодавців та їх об’єднань ;
7.14.2 обирається на з'їзді на 5 років з членів галузевої профспілки за наявності вищої освіти  та стажу роботи в виборних органах галузевої профспілки не менше 5 років;
7.14.3 забезпечує підготовку документів та інших матеріалів на з'їзд, засідання ЦК та його президії,  організовує виконання їх рішень;
7.14.4  виконує  за відсутності голови його повноваження та обов'язки;
7.14.5 забезпечує розробку угод з органами державної влади і місцевого самоврядування та об’єднаннями роботодавців, координує роботу щодо проведення колдоговірної кампанії, звітів і виборів, організації навчання профспілкових кадрів і активу;
7.14.6 виконує інші функції, делеговані йому ЦК та його президією, головою  профспілки.

8. Ревізійні та статутні комісії профспілки та її організацій

8.1.Ревізійні комісії.
8.1.1Обираються відповідно на з'їздах, конференціях, зборах або формуються за встановленою нормою шляхом делегування представників організацій профспілки на термін повноважень відповідного виборного профспілкового органу.
Кількісний склад комісій визначається з'їздом, конференцією, зборами.
8.1.2 Членами комісії не можуть бути особи, які є членами відповідних виборних органів профспілки, а також штатними працівниками цих органів.
8.1.3 Голова ревізійної комісії обирається з’їздом, конференцією, зборами організацій Профспілки.
8.1.4 Ревізійна комісія самостійна в своїй діяльності, виконує свої функції відповідно до Статуту профспілки, чинного законодавства та Положення про ревізійну комісію, затвердженого з'їздом, конференцією, зборами. Ревізійні комісії підзвітні, відповідно: з'їзду, конференції, зборам.
8.1.5 Ревізійні комісії контролюють діяльність відповідних органів профспілки з питань дотримання Статуту, виконання кошторисів профспілкового бюджету, надходження і використання коштів, майна профспілки, ведення діловодства, обліку, звітності, своєчасного розгляду про¬позицій, заяв та скарг членів профспілки у відповідних органах профспілки, дотримання при цьому принципів соціальної справедливості, чесності і демократії.
8.1.6 Члени ревізійної комісії приймають участь в роботі відповідних виборних  профспілкових органів з правом дорадчого голосу.
8.1.7 Ревкомісія профспілки ініціативно або за зверненням ЦК, президії ЦК чи керівників ЦК самостійно або за участю представників та фахівців цього органу здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності організаційних ланок профспілки, своєчасним, повним надходженням і перерахуванням членських профспілкових внесків та з інших питань.
Виборний орган профспілки (ЦК, Республіканський комітет, обком, профком)  повинен подати на вимогу ревкомісії всі  необхідні матеріали, пов'язані з його фінансово-господарською діяльністю.
Акти і матеріали перевірок і ревізій доводяться до відома профспілкового комітету, а при необхідності - відповідного керівного органу профспілки. Рішення ревкомісії щодо усунення виявлених недоліків і порушень є обов'язковими для профспілкового органу, що перевіряється. Він зобов'язаний у місячний  термін розглянути матеріали ревізії і щодо вжитих заходів інформувати комісію, а також виборний профспілковий орган вищого рівня,  за зверненням якого здійснювалась перевірка.
8.1.8 Розбіжності між ревкомісією і профорганом розглядаються і вирішуються зборами, конференцією, з'їздом або виборним органом вищого рівня.
8.1.9 Виборні профспілкові органи вищого рівня надають ревізійним комісіям методичну і практичну допомогу, організовують навчання голів та членів комісій, вживають заходів за актами ревізії.
8.2.Статутні комісії.
8.2.1 Є постійно діючими і обираються на з’їздах, конференціях, зборах одночасно з відповідними виборними органами організацій профспілки на термін їх повноважень.
У своїй роботі  керуються нормами Статуту профспілки, чинним законодавством і Положенням про Статутну комісію.
8.2.2 Перевіряють  дотримання норм Статуту профспілки при обранні делегатів з’їзду, конференцій, повноважень членів виборних органів профспілки в разі обрання їх шляхом прямого делегування, а також у разі відкликання або заміни членів виборних органів; розглядають спірні питання між членськими організаціями та виборними органами профспілки.
В окремих випадках статутні комісії можуть приймати рішення методом опитування.
8.2.3 Повноваження Статутних комісій визначені цим Статутом та Положенням про комісії, що затверджується з’їздом, конференціями організацій профспілки.

9. Кошти та майно професійної спілки

9.1. Профспілка та її організації мають повну фінансову незалежність від органів державної влади, місцевого самоврядування, роботодавців, їх організацій та об’єднань, політичних партій та інших громадських об’єднань, є власником коштів та іншого майна, що знаходиться в їх володінні, користуванні та розпорядженні, необхідного для здійснення статутної діяльності.
9.2. Профспілка може мати у власності земельні ділянки, будинки, споруди, транспорт, обладнання та інвентар, культурно-освітні, наукові, освітні,санаторно-курортні, туристичні, спортивні та інші заклади, а також кошти, цінні папери та інше майно, необхідне для забезпечення статутної діяльності Профспілки.
9.3. Джерела формування  коштів і майна  профспілки та її організацій:
- доходи отримані профспілковими організаціями у вигляді   членських   внесків;
- цільові внески;
- відрахування коштів підприємствами, установами та організаціями  на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу;
- безповоротна фінансова допомога, добровільні майнові внески і пожертвування;
- пасивні доходи (проценти, дивіденди, страхові виплати та відшкодування);
- вартість майна та послуг, отриманих первинною профспілковою організацією від роботодавця згідно з положенням колективного договору (угоди), з метою забезпечення умов діяльності профспілкової організації відповідно до статті 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»;
- інші  надходження, не заборонені  законодавством, в тому числі: часткова оплата вартості путівки на оздоровлення в санаторно-курортних, оздоровчих закладах членів Профспілки та членів їх родин; часткова оплата вартості путівки на туристичні подорожі, екскурсії; дольова участь або повне фінансування спільних заходів (наради, навчання-семінари, конференції, з’їзд та інші заходи);   відшкодування витрат за проживання та харчування в готелі членів Президії, Центрального Комітету а також членів Профспілки, які беруть участь у даному заході; фінансування статутної діяльності первинних профспілкових організацій та обласних організацій Профспілки; безкоштовна передача основних засобів; відшкодування витрат на відрядження;  профспілкова  винагорода.
9.4. Доходи профспілки використовуються відповідно до бюджетів та кошторисів виключно для фінансування видатків на забезпечення діяльності профспілки, її організацій, реалізації мети, завдань та напрямків діяльності, визначених в Статуті профспілки та положеннях про організації профспілки в інтересах членів профспілки.
Напрями використання коштів профспілки, її організацій:
9.4.1. Представництво та захист трудових і соціально-економічних прав, інтересів членів профспілки, членів їх сімей та працівників галузі та інших громадян, виконання інших повноважень, передбачених цим Статутом:
а) підготовка та ведення колективних переговорів щодо укладення Генеральної угоди, Галузевої угоди та колективних договорів, забезпечення виконання, здійснення контролю за їх виконанням;
б) попередження та вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), підготовка, здійснення передбачених законодавством відповідних заходів;
в) організація соціального діалогу, переговорів, консультацій, погоджень, інших заходів з соціальними партнерами та іншими суб’єктами;
г) проведення, замовлення, придбання матеріалів  експертиз, аналітичних досліджень, соціологічних опитувань, конференцій, семінарів, інших заходів;
д) розроблення, замовлення проектів законів, нормативно-правових актів, загальнодержавних, галузевих та інших програм, інформаційних матеріалів, експертних, аналітичних та інших висновків;
є) підготовка, проведення колективних мирних акцій – мітингів, зборів, походів, демонстрацій, страйків, пікетів та інших, підтримка їх учасників;
е) заходи солідарної підтримки профспілок, організацій профспілки, профспілкових об’єднань, організація, участь в організації солідарних акцій з іншими профспілками, профспілковими організаціями, об’єднаннями;
ж) реалізація молодіжної політики профспілки, організація, проведення масових навчальних, інформаційних, розважальних та інших заходів для молоді;
з) співробітництво з культурними, релігійними, медичними, освітніми, спортивними, природоохоронними, туристичними, іншими спорідненими спільними з профспілкою інтересами громадськими організаціями та об’єднаннями;
і) участь у реалізації державних, територіальних та інших програм житлового будівництва;
ї) створення підприємств, організацій для здійснення необхідної господарської та фінансової діяльності, формування або участь у формуванні фондів солідарних дій та інших фондів,  тощо;
й) підготовка, проведення з’їздів, конференцій, зборів, засідань виборних органів, комісій, інших статутних заходів профспілки, її організацій;
9.4.2. Громадський контроль за умовами праці, правова робота:
а) надання безоплатної правової допомоги членам та організаціям профспілки, представництво в міжнародних та українських судах,  інших державних органах, органах місцевого самоврядування, в комісіях з трудових спорів, комісіях з розслідування нещасних випадків на виробництві та профзахворювань, у взаємовідносинах з роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями;
б) відшкодування організаціям профспілки, членам профспілки вартості юридичних, консультаційних, інформаційних, інших послуг, оплачених ними під час представництва, захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки;
в) організація і проведення громадського контролю за додержанням законодавства про працю та про охорону праці, створенням належних, безпечних та здорових умов праці, нарахуванням і виплатою заробітної плати, нормуванням праці, створення та утримання правових, технічних інспекцій праці;
г) організація, проведення, замовлення експертиз умов праці, об’єктів виробничого і соціального призначення; 
д) здійснення заходів з охорони праці та довкілля, попередження виробничого травматизму та професійних захворювань.
9.4.3. Міжнародна робота:
а) міжнародна робота, в т.ч. зв’язки з профспілками інших країн, участь у міжнародних профспілкових заходах, програмах, проектах, роботі міждержавних організацій;
б) участь у роботі профспілкових, в т. ч. міжнародних, об’єднань, заходів, що ними проводяться, сплата відповідних внесків.
9.4.4. Організація та забезпечення навчання штатних профспілкових працівників, активістів і членів профспілки.
9.4.5. Створення та утримання, участь у забезпеченні роботи навчальних, культурно-освітніх, дослідних, клубних, аматорських закладів, правових, соціально-аналітичних, статистичних, соціологічних, навчальних центрів, підготовка, проведення, участь у проведенні  семінарів, «круглих столів».
9.4.6. Інформаційна робота:
а) популяризація профспілкового руху, важливості ролі профспілок в суспільстві, залучення до членства у профспілці;
б) проведення, забезпечення публічних інформаційних заходів на підтримку профспілкової позиції чи дій, інша інформаційна і видавнича діяльність;
в) створення та підтримка профспілкових веб-порталів.
9.4.7. Утримання штатних працівників, заробітна плата працівникам з нарахуваннями,  доплати за виконання роботи на громадських засадах і витрати на відрядження.
9.4.8. Індивідуальні профспілкові виплати:
а) виплати у зв’язку з виконанням громадських обов’язків;
б) виплати відповідно до умов колективних договорів, рішень виборних органів профспілки;
в) профспілкові виплати профспілковим активістам, членам профспілки, виплата їм святкових, ювілейних та інших виплат, відзначення та нагородження;
г) профспілкові виплати членам профспілки та іншим особам за участь у фізкультурній, спортивно-масовій, туристичній, культурно-масовій, оздоровчій роботі;
д) профспілкові виплати (в т.ч. за заявами) членам профспілки, активістам, іншим особам за рішенням виборного органу;
9.4.9. Соціальна підтримка членів профспілки, ветеранів праці, учнів та студентів навчальних закладів.
9.4.10. Недержавне пенсійне,  інші види страхування членів профспілки.
9.4.11. Видатки на медичне страхування, медичну допомогу членам профспілки та членам їх сімей; кошти, сплачені на користь закладів охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг з лікування члена профспілки або члена його сім'ї, у тому числі для придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань, виробів медичного призначення для індивідуального користування інвалідів), а також компенсація коштів, сплачених членом профспілки на користь протезно-ортопедичних підприємств, реабілітаційних установ для компенсації вартості платних послуг з реабілітації, технічних та інших засобів реабілітації, виходячи із фінансових можливостей.
9.4.12.   Витрати на оплату майна (послуг) в якості допомоги на поховання.
9.4.13. Адміністративно-господарські та організаційні витрати, замовлення, придбання товарів, робіт, послуг:
а) придбання, оренда, утримання (у тому числі ремонт, оплата комунальних послуг) будівель (частин будівель, офісів, приміщень), споруд, комп’ютерної, іншої офісної, побутової техніки, транспортних засобів, засобів зв’язку, меблів, канцелярських товарів, інших засобів та матеріалів;
б) придбання програмного забезпечення та ліцензій;
в) оплата аудиторських, юридичних, інформаційних, консультаційних послуг, послуг з системного адміністрування, мобільного та стаціонарного зв’язку, доступу до мережі Інтернет, електронних сервісів, послуг з абонентського обслуговування програмного забезпечення, технічного обслуговування, модернізації, реконструкції, ремонту майна профспілки, її організацій;
г) передплата періодичних видань;
д) виготовлення, придбання профспілкової символіки, нагородної та іншої атрибутики;
є) розрахунково-касове обслуговування;
е) представницькі витрати;
ж) надання безвідсоткової позики штатним працівникам.
9.4.14. Культурно-масова, фізкультурна і оздоровча робота:
а) Культурно-масова робота
- проведення заходів з нагоди загальнодержавних і професійних свят, інших      урочистих подій;
- проведення тематичних, науково-пізнавальних і  дозвіллєвих заходів (вальників лісу тощо );
- витрати пов’язані з діяльністю шкільних лісництв;
- ушанування робітничих династій та ветеранів праці, ветеранів війн, учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС;
- придбання квитків на концерти, вистави, в музеї та на інші культурно-мистецькі та дозвіллєві заходи;
- обладнання та оформлення музеїв підприємств, стендів та іншої інформаційної  атрибутики;
- оренда приміщень,  палаців культури, клубів, театрів, кіноконцертних залів, танцювальних майданчиків тощо для організації масових культурно-мистецьких заходів для працівників, членів їхніх сімей, ветеранів праці;
- придбання,   поточний ремонт інвентаря, устаткування, обладнання культурно-мистецького призначення, музичних інструментів, телевізорів,  кіно-, відео- та фотоапаратури, наочних посібників, сценічних костюмів, реквізиту для гуртків аматорської художньої самодіяльності;
- проведення конкурсів, оглядів художньої самодіяльності з різних жанрів мистецтва, виставок народної творчості тощо;
- придбання нагородної атрибутики для відзначення переможців творчих змагань;
- профспілкові виплати для переможців конкурсів;
- придбання пам’ятних подарунків учасникам та переможцям;
- оплата послуг артистів із професійних театральних колективів, концертних організацій;
- організація новорічно-різдвяних  та інших свят  - оформлення залів, придбання святкових подарунків, сувенірної продукції, поштових листівок для  вітання зі святами колективів, підприємств, організацій, працівників, членів їх сімей, ветеранів;
- оплата поздоровлень, вітань членів профспілки, ветеранів війни та праці через періодичні видання, радіо, телебачення, некрологів;
- виготовлення друкованої продукції для забезпечення культурно-масових заходів;
- придбання квитків на офіційні та розважальні  заходи, в т.ч. і тих, які проводяться в інших регіонах України, з проплатою квитків на проїзд;
- придбання квіткової продукції (квітів, вінків, гірлянд) для відзначення ювілейних дат, покладання до пам'ятників, меморіалів, обелісків;
- придбання путівок (або їх часткова оплата) на туристичні подорожі, що організовуються туристично-екскурсійними установами;
- утримання об'єктів культурного призначення, що перебувають на балансі  профспілкової організації, та оплата праці їх працівників;
- відшкодування витрат, пов'язаних із відрядженням артистів-аматорів до місць проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, концертів у межах норм, передбачених чинним законодавством;
- профспілкові виплати при народженні дитини;
- відшкодування витрат та вартості ритуальних послуг, атрибутики;
- профспілкові виплати, пов’язані з похованням тощо.
Б)  Фізкультурна робота
- проведення заходів фізкультурно-оздоровчого та масово-спортивного спрямування (спартакіади, чемпіонати, турніри, змагання з окремих видів спорту тощо) для працівників та членів їх  сімей;
- фінансування спортивних товариств;
- придбання спортивної форми, інвентаря, устаткування, обладнання, прокат і ремонт спортивного інвентаря та обладнання;
- виготовлення друкованої продукції для забезпечення спортивних   заходів  тощо;
- оренда спортивних споруд (стадіонів, плавальних басейнів, легкоатлетичних, кінноспортивних манежів, тирів для кульової стрільби, футбольних полів, спортивних залів, майданчиків для фізкультурно-оздоровчих занять тощо);
- проведення навчально-тренувальних зборів на етапі підготовки до спортивно-масових змагань;
- харчування учасників і транспортні послуги під час проведення масових фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів;
- оплата праці суддів, медичного та обслуговуючого персоналу;
- придбання нагородної атрибутики (кубків, медалей, дипломів, грамот,  призів ) для відзначення переможців змагань;
- профспілкові виплати для учасників змагань;
- утримання об'єктів фізкультурно-спортивного призначення, що перебувають на балансі  профспілкової організації, оплата праці їх працівників;
- відшкодування витрат, пов'язаних із відрядженням спортсменів-аматорів до місць проведення змагань у межах норм, передбачених чинним законодавством.
В)  Оздоровча робота
- оздоровлення та відпочинок дітей у  оздоровчих дитячих закладах;
- утримання дитячих оздоровчих закладів, які перебувають на балансі  профспілкової організації, оплата праці їх працівників;
-  оздоровлення  та відпочинок працівників і членів їх сімей у санаторіях, пансіонатах, санаторіях-профілакторіях; будинках та  базах відпочинку;
- придбання путівок і квитків на проїзд до санаторно-курортних та оздоровчих закладів, баз відпочинку і надання їх працівникам та членам їх сімей з повною або частковою оплатою;
- утримання оздоровчих закладів, у тому числі баз відпочинку, що перебувають на балансі   профспілкової організації, оплата праці їх працівників;
- забезпечення  гарячим харчуванням та питною водою працівників-членів профспілки.
9.4.16 Надання поворотної та безповоротної фінансової допомоги організаціям профспілки, громадським організаціям, об’єднанням, членам профспілки та іншим особам.
9.4.17. Цільова та нецільова благодійна допомога, допомога на лікування та надані медичні послуги.
9.4.18 Відрахування від профспілкових внесків на утримання вищих за рівнем профспілкових організацій.
9.4.19 Інші витрати, не заборонені чинним законодавством України.
Індивідуальні виплати членам профспілки, іншим особам згідно рішень виборних органів профспілки, її організацій чи колективних договорів, видатки за напрямами використання коштів відповідно до цього Статуту не вважаються розподілом доходів профспілки.
9.5. Профспілка володіє, користується і розпоряджається майном, яке належить їй на правах власності.
Власність профспілки та її організацій створюється з отриманих доходів, а також майна, земельних ділянок, будинків, споруд, транспорту, санаторно-курортних, культурно-освітніх та інших закладів, придбаних за рахунок членських внесків та інших власних коштів, отриманих у вигляді добровільних пожертвувань.
Недоторканність, захист прав власності та незалежність фінансової діяльності профспілки гарантується законодавством України.
Первинні, обласні організації профспілки є власниками тієї частини власності профспілки, яка сформована за рахунок власних коштів.
Власність профспілки, що сформована на рівні Центрального Комітету профспілки, є власністю всієї профспілки. Члени профспілки не мають права особистої власності на кошти та майно профспілки або його частину.
9.6. Члени Профспілки не відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов’язаннями Профспілки, її організацій і виборних органів. Профспілка, її організації та виборні органи не відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов’язаннями членів Профспілки.
9.7. Кошти, майно, активи Профспілки або їх частини  не підлягають розподілу між її організаціями та членами Профспілки, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску)  і використовуються для забезпечення виконання статутних завдань в інтересах членів Профспілки.
Грошові кошти, майно при виході з профспілки членів профспілки та профспілкових організацій  не повертаються і не діляться.
9.8. Позбавлення профспілки та її організацій права власності, а також права володіння та користування майном, переданим їй у господарське відання, може мати місце лише за рішенням суду на підставах, визначених законодавством України.
9.9. Право володіння, розпорядження грошовими коштами, майном, земельними ділянками, будинками, спорудами, санаторно-курортними, культурно-освітніми, іншими закладами та активами профспілки, її організацій належить виборним органам, профспілковим представникам, які регулярно звітують перед членами профспілки про їх раціональне використання на засіданнях виборних органів Профспілки всіх рівнів, зборах, конференціях, з’їзді.
9.10.  Центральний Комітет  профспілки визначає для організацій профспілки розміри відрахувань від профспілкових внесків на свою діяльність.            
Для забезпечення статутної діяльності Профспілки  Центральний Комітет встановлює організаціям Профспілки конкретний розмір відрахувань від профспілкових внесків.
Рішення з’їзду, Центрального Комітету профспілки,  щодо встановлення розміру відрахувань від профспілкових внесків на організацію, діяльність профспілки та загальнопрофспілкові цілі, є обов’язковими для всіх профспілкових структур.
Відрахування проводяться щомісячно.
9.11. Обласна  (республіканська) організація профспілки, яка має заборгованість без поважних причин перед ЦК профспілки по членських внесках за один квартал, автоматично позбавляється права голосу на Президії ЦК. Після погашення заборгованості це право їй поновлюється.
Аналогічним чином будуються взаємовідносини між обласними організаційними ланками Профспілки первинними профспілковими організаціями.
Організація профспілки, яка не сплачує встановлений розмір відрахувань профспілкових внесків більше 6 місяців без поважних причин, може бути позбавлена права на профспілкове обслуговування, якщо відповідний профспілковий орган своїм рішенням не надав їй відстрочку або тимчасово не звільнив від сплати внесків. Керівники вищих профспілкових органів або за їх дорученням працівники та фахівці апарату мають право вивчати, аналізувати стан роботи, надавати практичну допомогу, здійснювати контроль і перевірку фінансово-господарської та іншої діяльності органів профспілки і підвідомчих їм установ. Результати їх перевірок обов'язкові для розгляду відповідними органами профспілки.
9.12. Виборні органи організацій Профспілки не можуть своїми рішеннями змінювати в сторону зменшення  норми відрахувань членських профспілкових внесків.
9.13. Профспілка та її організації  з метою реалізації та забезпечення статутних завдань в особі їх виборних органів, представників профспілки мають право:
- створювати відповідні фонди, визначати порядок їх формування та використання;
- здійснювати відповідну господарську діяльність без отримання прибутку  шляхом надання безоплатних послуг, робіт, створення в установленому законодавством порядку підприємств, установ або організацій, із статусом юридичної особи;
- вкладати вільні кошти на депозити в банках;
- займатися іншою діяльністю, що не заборонена чинним законодавством і несуть цивільно-правову відповідальність лише в межах майна, що знаходиться в їх власності;
- для вирішення конкретних проблем, фінансування цільових програм, розробок і інших статутних цілей, вступати у договірні відносини з будь-якими юридичними і фізичними особами, в тому числі і за кордоном.
9.14. Щомісячні членські внески встановлюються у розмірі не менше одного відсотка  від заробітної плати; для учнів, студентів – 0,5 відсотка від стипендії.
9.15. Розмір внесків та порядок їх сплати для членів профспілки – які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, тимчасово безробітних у зв’язку зі скороченням, непрацюючих пенсіонерів встановлюються за рішенням профспілкових організацій, де вони стоять на обліку.
9.16. Члени профспілки – пенсіонери, які не працюють, особи, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, працівники, що тимчасово припинили роботу у зв’язку з вихованням дітей можуть звільнятись від сплати членських внесків за рішенням первинних   профспілкових організацій.
9.17.Членські профспілкові внески не сплачуються з сум оплати листка непрацездатності,  та одноразової профспілкової   допомоги.
9.18. За письмовою заявою члена профспілки, внески сплачуються  безготівковим шляхом, через бухгалтерію підприємства, організації, установи або готівковим - згідно законодавства.
9.19. Профспілка та її організації мають рахунки в банках. За рішенням профспілкової організації централізація профспілкових коштів може здійснюватися на рахунках вищих за статусом профспілкових організацій, які здійснюють їх бухгалтерський облік. Розпорядження коштами належить  – виборному органу профорганізації по затвердженому кошторису.
9.20. Органи державної влади, місцевого самоврядування, їх посадові особи, роботодавці, їх організації не можуть втручатися у фінансово-господарську діяльність профспілки, її організацій.
Контроль за фінансово-господарською діяльністю Профспілки та її організацій здійснюють ревізійні комісії.

10. Припинення діяльності профспілки та її організацій

10.1. Діяльність Профспілки та її організацій може бути припинена за рішенням з’їзду, конференції, зборів  або за рішенням суду.
Не допускається примусовий розпуск, припинення діяльності Профспілки за рішенням будь-яких інших органів.
10.2. Припинення діяльності Профспілки, її організацій  відбувається шляхом реорганізації або ліквідації.
Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) приймається з’їздом, конференцією, зборами. Одночасно, у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) з’їзд, конференція, збори  приймають рішення про передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування доходу до бюджету.
Рішення з’їзду, конференції, зборів  про припинення діяльності Профспілки, її організацій вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш як 2/3  присутніх на з’їзді, конференції, зборах.
Під час реорганізації Профспілки, її організацій відбувається перехід всіх прав і обов’язків  Профспілки до їх правонаступників.
10.3. Ліквідацію Профспілки, її організацій  проводить призначена з’їздом, конференцією, зборами  ліквідаційна комісія.
10.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Профспілки, її організацій, здійснює розрахунки з дебіторами і кредиторами, проводить обов’язкові платежі до бюджету, здійснює розрахунки з виборними і найманими працівниками.
Грошові кошти та майно Профспілки, її організацій, що залишається, поділу між членами Профспілки не підлягають.
10.5 У випадку ліквідації або реорганізації підприємства, установи, організації, де діють організації профспілки і коли є неможливим скликання зборів (конференції), то рішення про передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування доходу до бюджету приймає профспілковий орган вищого рівня.
10.6. Ліквідація вважається завершеною, а Профспілка, її організації такими, що припинили свою діяльність з моменту анулювання їх свідоцтв про реєстрацію і виключення з Единого державного Реєстру підприємств і організацій України у встановленому порядку з обов’язковим повідомленням про це в засобах масової інформації.
Профспілка, її організації як юридичні особи, є ліквідованими з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про їх припинення.

11. Прикінцеві положення.

11.1. Профспілка та її організації всіх рівнів мають статус юридичних осіб, які здійснюють свої повноваження через  виборні органи, профспілкових представників, мають відокремлене майно, можуть від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачами і відповідачами в судах.
11.2. Профспілка, її організації, виборні органи та профспілкові представники діють на підставі цього Статуту в межах визначених ним повноважень, відповідно до законодавства та Положення про профспілкового представника Профспілки.
11.3. Профспілка, її організації мають печатку та штамп.
11.4. Профспілка має власну символіку.
11.5. Цей Статут набирає чинності з моменту його затвердження з'їздом профспілки.
11.6. Зміни і доповнення до Статуту вносяться з'їздом профспілки, в період між з'їздами, в разі необхідності – Центральним Комітетом профспілки.
11.7. Питання, що не знайшли врегулювання в цьому Статуті, вирішуються зборами (конференціями), на засіданнях виборних органів організацій профспілки в межах їх компетенції, а також згідно з законодавством.
      
 
Голова Профспілки
С. Й. Кривов’язий